Saturday, 28 March 2015

Regnskab Fredensborg Vandløbslav 2014


Referat af generalforsamling i Fredensborg Vandløbslav torsdag 19. marts 2015 kl 19.30 , Lyngsø Alle 3A

Der deltog 18 medlemmer i GF.
 1. Poul Jespersen blev valgt som dirigent og konstaterede, at GF var lovligt indvarslet.
 2. Christian Witt og Michael Elgaard Larsen blev valgt som stemmetællere
 3. Søren Hansen fremlagde bestyrelsens beretning , der er vedhæftet dette referat. GF ønskede lidt flere mails til medlemmerne – især når der er aktuelle emner at berette om.
 4. Poul Erik Brandt fremlagde regnskabet  , der blev godkendt. Regnskabet er tidligere udsendt til medlemmerne.
 5. Der var ingen indkomne forslag.
 6. Poul Erik Brandt forelagde budget for 2015 og kontingent for 2016. Budgettet blev vedtaget samt samme kontingentsatser for 2016. Der var spørgsmål til køb af rådgivning udefra og det kan være svært at kende den præcise udgift, men vi har råd til at kunne hente rådgivning til specifikke opgaver.
 7. Carsten S. Jensen,  Poul Erik Brandt blev genvalgt og Christian Witt  nyvalgt til bestyrelsen. Erik Nielsen og Toby  Winther Orton blev genvalgt som suppleanter.
 8. Poul  Jespersen blev genvalgt som revisor og Gunnar Hagedorn som revisorsuppleant.
 9. Jørgen Mouritsen vil gerne hjælpe med yderligere promovering af foreningen, hvilket kunne være omtale i lokalradioen og yderligere omtale i de lokale medier. Jakobs Evarts retssag blev omtalt – den er – af statsadvokaten -  anket til landsretten. Hans Pedersen nævnte sin sag mod Fredensborg Kommune, hvor han ikke fik medhold. Søren Hansen fortalte om Landsforeningen Danske Vandløb, som vi er medlem af og henviste til dens hjemmeside www.danskevandloeb.dk  for at udbrede kendskabet til foreningens arbejde. Søren Hansen takkede forsamlingen og dirigenten for en god GF.


Efter GF konstituerede bestyrelsen sig :

Formand  Søren Hansen, Gunderød   61780364
Næstformand   Christian Witt, Danstrup
Kasserer   Poul Erik Brandt, Grønholt
Sekretær   Carsten S. Jensen,  Langstrup
BE medlem  Leif Andresen, Kirkelte
BE medlem  Mogens Kjær Petersen, Kokkedal

Web-redaktør  Toby Winther Orton, Lønholt

Bestyrelsens beretning ved Fredensborg Vandløbslavs GF 19. marts. 2015.

Denne beretning er den første i  det samlede vandløbslav efter fusionen mellem Donse og Niv Å-laug, der fandt sted marts 2014.
Det er en en fordel at have alle medlemmerne samlet i et lav. Det gør det lettere at forklare andre, hvem vi er. Samtidig er der også plads til enkelte medlemmer – boende i Hørsholm Kommune. Usserød Å gennemløber jo også Hørsholm Kommune.
Vandløbslavet har en hjemmeside  www. fredensborgvandløbslav.dk, der bestyres af Toby Winther Orton. Her lægges mødereferater, links til andre andre hjemmesider – fx Danske Vandløbs – og andre emner. Vi har forsøgt et par gange at reklamere i pressen for at få flere medlemmer, men det har ikke været den store succes, så det bliver vist ved mund til mund metoden. På hjemmesiden står der, at nye medlemmer skal sende en mail til kassereren for at blive indmeldt. Det har vist sig at være den nemmeste måde at blive indmeldt på
Vi indsender stadig høringssvar til regulativerne for de enkelte kommunale vandløb. I de fleste tilfælde bliver vores høringssvar taget ad notam. Enkelte gange får vi ikke medhold, men ikke ved vitale afvandingingsinteresser. Vi har også oplevet i 2014, at et regulativforslag er udtaget og endnu ikke genfremsendt.
Forslaget til Fællesregulativ har været en tur omkring NMKN , hvor vi fik medhold i nogle procedurefejl, men ikke ved det egentlige stridspunkt – nemlig at der skal oprenses i de 3 tidligere amtsvandløb, når der er aflejringer over regulativmæssig bund. Sådan er det nu, hvor Fællesregulativet endnu ikke er vedtaget. Vi vil forsøge at få politikerne i tale for at overbevise dem om, det fornuftige i at bundkoten ikke skal  hæves op til 10 cm, før der skal oprenses. De tidligere amtsvandløb, Nivåen, Donse og Usserød Å, er på lange strækninger ret flade, så få cm bundaflejringer vil betyde en del  for afvandingen af tilstødende arealer.
Vandløbslavet har deltaget i vandrådsarbejdet for vandopland 2.3 Øresund, hvor det endelige resultat blev vedtaget af de respektive kommuner i  vandoplandet. Dette skete efteråret 2014  Det var et næsten enigt vandråd, der nåede til vejs ende med de forskellige tiltag i vandløbene for at sikre en bedre økologisk tilstand i vandløbene. Der er meget få afvandingsinteresser, der er ramt  af vandområdeplanerne, der er i offentlig høring til 23. juni 2015. Vandrådsarbejdet  vil måske fortsætte, når tiltagene skal udmøntes i 2016 og årene fremover. I vandrådet drøftede vi forskellige restaureringstiltag alle grønne organisationer imellem. Der var selvfølgelig ikke enighed bordet rundt, men der var en voksende forståelse for hinandens synspunkter og ønsker. Nogle af de foreslåede tiltag var ”hjerteblod” for forslagstilleren og i flere tilfælde var der enighed bordet rundt, at disse forslag skulle afprøves. Så må vi se, når de bliver realiseret, om ønskerne går i opfyldelse. Eks ved Hestetang Å og Fønstrup Bæk. Ingen kontroversielle tiltag i vores kommune. Vandrådet besøgte en rørlagt strækning , der foreslås genåbnet, i Gribskov Kommune. Tværs over en velarronderet kornmark. Der kom ingen positive tilkendegivelser fra vandrådsmedlemmerne.
Vi har dog et par udeståender i vores kommune fra vandplanperiode 1 ( 2009-15).
Det drejer sig om genåbning af 3 rørlagte løb – en strækning af Donse Å langs Isterødvejen – går i gang i 2015. En strækning langs Grønholt Å opstrøms Kongevejen samt Højsagerløbet på begge sider af Langstrupvej, hvor lodsejerne er imod samt NST, der har sagt nej ( for dyrt i forhold til miljøgevinsten).
Alle 3 strækninger optræder i den kommunale vandhandleplan, der er offentliggjort nu med høring til 29. april. De 2 sidste strækninger er omtalt med lodsejermodstand, men endnu ikke pillet ud af vandplanerne. Så der skal indsendes høringssvar og politikerne skal påvirkes.
Overløbet fra Usserød Renseanlæg okt 2014 medførte en del fiskedød. Og der var lige restaureret en strækning af Nivåen umiddelbart nedstrøms sammenløbet med Usserød Å. Vandløbslavet havde og har  en god kontakt til Lystfiskerne og støttede dem  moralsk ved forureningen. Der er tilsyneladende ikke den store politiske vilje til at gøre noget alvorligt ved disse overløb fra Renseanlæget. Måske vil et projekt til ca 12.000 m3 overløbsbassin ved Mortenstrupvej være med til at tilbageholde noget regnvand ved ekstremnedbør samt en bedre slusestyring ved Sjælsø. Omtalte projekt er udarbejdet i forbindelse med Usserød Å-projektet.
Dobbeltprofilet ved Jellerødgårds Grundejerforening har indtil videre bevist sit værd. Vi har dog været forskånet for ekstremnedbør de sidste par år.
Vandløbslavet deltager stadig i Dialogforum for Vandløb, hvor bl. a. grødeskæringsplan bliver fremlagt og stort set fulgt i 2014. Vi bruger også en del tid på regulativforslagene samt orientering om forskellige tiltag i vandløbene ( fx udlægning af store sten og gydegrus ved sammenløbet Usserød Å og Nivåen). Dette forslag blev også besøgt ved vores årlige ekskursion.
Vandløbslavet har en fornuftig dialog med Forvaltningen –  både på medarbejderniveau  og  ledersiden. Der er p.t 2 nye medarbejdere ansat i til at varetage tilsynet med vandløbene. Jeg kan altid ringe eller maile med medarbejderne.
Der mangler enkelte steder at blive oprenset i vandløbene – officielt pga manglende økonomi , men det lykkedes at finde nogle penge til at igangsætte arbejdet, der så blev afbrudt af fastkøring samt mandskabsudskiftning og vinterhjemsendelse af de faste vandløbsmedarbejdere. En del af vandløbsstrækningen ( Grønholt Å)  er blevet oprenset i denne omgang.
Her et emne, der skal tages mere hånd om i 2015, således, at vandløbene forbliver ordentligt oprensede. Vi skal også påpege over for politikerne, at de gerne må holde mere øje med vandløbsarbejdet, så budgetter etc bliver fulgt.
Vandløbslavet sendte en mail til Fredensborg Kommune med forslag om at bruge det aflejrede sand ud for Nivåens udløb i Øresund til at bruge som kystbeskyttelse af strækningen mellem Nivå og Sletten Havne. Samtidig kan man spare på sandsugning andre steder i Øresund.
Vandløbslavet sender mails til medlemmerne nogle gange i løbet af året. Er I tilstrækkeligt oplyst om vandløbsemnerne – fx indsendelse af høringssvar – og andre tiltag i det daglige vandløbsarbejde ( grødeskæring/ oprensning)?
Jeg vil slutte med at sige tak til medlemmerne for opbakningen til vores lav samt til bestyrelsen for godt samarbejde og god kemi ved møderne. Når jeg spørger enkelte BE medlemmer  om dette eller hint, så er man klar til at hjælpe. Det er rart at mærke.

Tuesday, 9 April 2013

Vandløbskortene


Klik for at forstørre billederne

Asminderødgrøften
Holmeskovgrøften

Grønholtåens Sideløb

Højsagervandløbet

HumlebækkenLangstrupmosevandløb

Krydsmosegrøften

Vestligt tilløb til Basbækken

Fredtoftevandløbet

Gunderødløbet og sideløb

Tjæredamsafløbet
Grønholt Å, Del1

Grønholt Å, Del 2

Kovangsgrøften

Langstrup Å

Købækken

Ålemoserenden

Bassebæk

Donse Å, Del 1

Donse Å, Del 2

Nivå, Del 1


Nivå, Del 2
Nivå, Del 3

Tuesday, 19 March 2013

Beretning ved generalforsamlingen i Ålauget for Nivåen med sideløb mandag 11-3-13.

Siden sidste GF har der været afholdt 4 BE møder , hvor forskellige forhold vedrørende Nivåen med sideløb er blevet drøftet og altid ud fra devisen om ,at det skal tjene til medlemmernes fordel. Og som altid er kemien i BE god og vi kan tage hurtige telefoniske beslutninger, hvis der er presserende spørgsmål.
Så mange tak for dette samt for  god opbakning fra medlemmernes side.
Af sager kan nævnes : deltagelse i Dialogforum for Vandløb med Å-lauget for Nivåen, DN, DOF, Lystfiskerne, 2 rep fra grundejerforeninger i Kokkedal samt  vandløbsmedarbejderne i Fredensborg Kommune. Der er berammet 2 møder om året, men der har allerede været flere, da vi har brugt et ekstra møde på at blive enige om det nye Fællesregulativ for kommunens vandløb og vi er stadig ikke enige med Forv., så der udestår endnu et møde ( 19-3-13 ), inden det kan behandles i MTU udvalget og derefter sendes i høring.
I samme dialogforum blev vi enige om en grødeskæringsplan 2012 for kommunens vandløb. Den blev stort set fulgt og grødeskæringen har fungeret OK i 2012. Dette har dog ikke været tilfældet i Usserød Å. Regulativet foreskriver op til 3 grødeskæringer og Forv. har i arbejdsplanen  skrevet at arbejdet skulle foregå i juni, juli samt sep/okt. Der har tilsyneladende kun fundet 2 grødeskæringer sted , hvoraf  nr 2 var i august – altså efter sommerferien.
 Sandfangene ved Bassebækkens nedre  løb og ved Grønholt Å er blevet tømt , men ved Grønholt Å er det besværligt at grave sandet væk, så derfor kommer der hutigt nye aflejringer.  Der er oprenset nedstrøms Bassebækkens udløb i Nivåen – sandaflejringer.
Der er stadig ingen endelig afklaring på det nedskredne materiale i Grønholt Å nedstrøms Steens Bro, men mon ikke det sker i år, da der lige nu er ryddet træer og buske på skråningen det pågældende sted.
Vi har fået udleveret kort over de forskellige vandløb i vores å-laugsområde.  Jeg opbevarer disse kort.
I Usserød Å skal der stadig være focus på regelmæsig opmåling , således at oprensning og anden vedligeholdelse kan finde sted uden, at vi skal diskutere dette med Forv.
Vi har brugt en del tid og energi på vandplanerne og derefter kommunes vandhandleplaner, der alle er blevet kendt ugyldige. Vandplanerne er lige nu i Miljøministeriet og forventes udsendt til fornyet høring i løbet af kort tid. Når de bliver udsendt tager vi stilling til vores svar.
I juni 2012 stævnede vi staten på baggrund af forslaget om ændret vedligeholdelse af forskellige strækninger i vandløbene.  Vi havde 5 klagepunkter: Vandløbet er fejlklassificeret. Fejlklassificeringen er foretaget direkte på baggrund af en åbenlys og fejlhæftet vejledning fra NST. Oprindelige vandplaner fra  4-10-2010 til 6-4-2011 blev ændret så meget , at der var behov for en ny høring. Denne høring var meget kort – 8 dage – og derfor kendt for kort ifølge Århus Konventionen. Og endelig var der ikke foretaget konsekvensberegninger inden vandplanerne blev sendt i høring.
Dec. 2012 blev Vandplanerne kendt ugyldige pga den korte 2. høringsfrist og feb. 2013 meddelte Kammeradvokaten, at han ikke ville føre retssagerne mod de mange stævninger indgivet landet over.
Vi har betalt i alt 3000 kr. for stævningen og Kammeradvokaten skriver lige nu , at vi ikke skal forvente at få alle vores udgifter dækket. Men vi forventer en afklaring på dette udestående i løbet af 2013.
I sep. 2012 blev vi indmeldt i Danske Vandløb og der er nu over 7600 medlemmer i DV. DV’s visioner – at være en landsdækkende paraplyorganisation for medlemmerne, at blive høringsberettiget og at komme til at sidde i udvalg, der arbejder med vandløb (miljøministeriet mv.) , at påvirke vandløbsregulativerne på landsplan , at standardisere opmåling af vandløb samt servicere  medlemmer  via breve og hjemmeside er  næsten allerede opfyldt eller nået. Og DV arbejder videre. Første ordinære GF er 21-3-13 og alle medlemmer af å-lauget er velkomne at deltage.
Usserød  Å har fået et dobbeltprofil og dige på østsiden af åen. I 2012 har der ikke været  kraftige nedbørshændelser, så dobbeltprofilets kapacitet er ikke blevet afprøvet for alvor.
Usserød Å får sit eget regulativ, da dette regulativ skal godkendes af de 3 kommuner , åen gennemløber. Regulativarbejdet pågår nu og der er indsendt bemærkninger regulativteksten fra Grundjerforeningen Jellerødgård.
Vi kan se, at det hjælper med et vandløbslaug. Vi bliver taget seriøst af  Forv. Jeg skriver jævnligt om manglende oprensning, tilstoppede riste foran rørindløb , store grene i vandløbet etc. og kort tid efter er disse forhold klaret. Vi har også kunnet få spulet rør under kommunevejene.
I Fredenborg Kommune er der 2 vandløbslaug, der dækker næsten alle kommunens vandløb. BE har drøftet om vi skal slå disse 2 vandløbslaug sammen, så der bliver et Fredensbog Vandløbslav. Det vil stå stærkere i forhandlingerne med kommunen, og dette er udviklingen også i andre kommuner. Fx er hele Fyn dækket af kommunale vandløbslav. Indtil videre er formanden den samme i vores 2 vandløbslaug, men det kan jo også ændres.
Så vi lægger dette spørgsmål ud til forsamlingens drøftelse.

Referat af generalforsamling i Å-lauget for Nivåen med sideløb afholdt 11-3-13.

 1. Leif Andersen valgt som dirigent og Tina Lessel som referent. Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indvarslet.
 2. Erik Nielsen og Axel Brabæk blev valgt som stemmetællere.
 3. Søren Hansen aflagde beretningen, der vedhæftes referatet. Der førtes en kort drøftelse om sammenlægning  med Donse Å-laug. Der var ingen indvendinger mod forslaget, der påtænkes effektueret ved 2  X GF  (I flg. vedtægterne) primo 2014. Arbejdet i Dialogforum for Vandløb vedr. et nyt fællesregulativ for alle offentlige vandløb i Fredensborg Kommune blev omtalt og der udestår endnu et møde, hvor vi gerne skulle nå til enighed om fællesregulativet. Ellers er det op til politikerne i Miljø- og Teknikudvalget at afgøre det endelige regulativforslag.
 4. Regnskabet blev forelagt af Poul Erik Brandt og viste et overskud på 1500,- kr samt en beholdning på 14.987,61 kr. Regnskabet blev godkendt. *
 5. Ingen indkomne forslag
 6. Budgettet blev fremlagt og vi fortsætter med uændrede kontingentsatser for 2014.
 7. Jakob Evart og Poul Erik Brandt  blev genvalgt. Carste Sevel Jensen blev valgt i stedet for Iben Winther Orton. Per Lykke Larsen udtrådte pga andre arbejdsmæssige opgaver og blev afløst af Mogens Kjær Pedersen.   Som suppleanter  valgtes Iben Winther Orton og Erik Nielsen.
 8. Som revisor genvalgtes Poul Jespersen  og som revisorsuppleant blev Gunnar Hagedorn genvalgt.
 9. Vandplanerne blev kort omtalt. Naturstyrelsen  ønsker ikke at fortælle på forhånd, hvornår vandplanerne forventes udsendt. Når de kommer i høring vil foreningen svare på de foreslåede tiltag. Medlemmerne bliver orienteret om høringssvar etc.  I 2012 blev Danske Vandløb stiftet. Det er en paraplyorganisation for alle vandløbslaug, pumpelaug, digelaug samt grundejer- og fritidshusejerforeninger. Se hjemmeside: www.danskevandloeb.dk.
Placeringen af skalapælene i vores vandløb blev drøftet og medlemmerne blev opfordret til at holde øje med skalapæle  og vandspejlshøjden i nærheden af egne markarealer og evt melde til bestyrelsen, hvis vandspejlet står højt. Gerne med billedokumentation+ dato. En deltager i GF nævnte, at der bør ske en oprensning af Nivåen nedstrøms Vandstrandvejen samt afgravning af sandbanker ud for udløbet i bugten. Forsikringspræmierne for beboerne i Jellerødgårds Grundejerforening er for nogle selskabers vedkommende sat betragteligt ned, da Fredensborg Kommune havde opført diget på østsiden af åen.

Monday, 23 January 2012

Referat fra Generelforsamling Ålaug for Nivåen med sideløb

Mandag den 14. marts 2011, kl 19.30
Klædefabrikken, Hørsholm

Deltagere i tilfældig rækkefølge: Repræsentant fra NFK; bestyrelsesmedlem J. Evart; J. Bonner; bestyrelsesformand Søren Hansen; kasserer og bestyrelsesmedlem P.E. Brandt;  Chr. Witt; P. Jespersen; A. Brabæk; K.Kjærsgård; Klædefabrikkens to repræsentanter; bestyrelsesmedlem I. Winther Orton; E. Nielsen; J. Meulengrath.
Dagsorden ifølge vedtægterne
1.    Valg af dirigent og referent.
2.    Valg af 2 stemmetællere
3.    Bestyrelsens beretning og debat om beretning
4.    Et revideret regnskab til godkendelse
5.    Forslag fra medlemmerne/ behandling af indkomne forslag
6.    Et budget og fastsættelse af kontingent for 2012
7.    Valg af bestyrelse og suppleanter
8.    Valg af revisor og suppleant
9.    Eventuelt

Ad  7    BE : Jakob Evart, Poul Erik Brandt og Iben Winther Orton er på valg
                   sup. :  Finn Henningsen  er på valg, og der skal vælges en ekstra suppleant.
        Ad  8    Rev : Poul Jespersen er på valg
                     Sup : Gunnar Hagedorn  er på valg
Referat
0.    Kort præsentation af Klædefabrikken og dets virke

1.    Poul Jespersen er dirigent og godkender dagsorden og indkaldelse til generalforsamling;
Iben Winther Orton er referent

2.    Stemmetællere Axel Brabæk og  Christian Witt

3.    Bestyrelsens beretning:

1.    Der arbejdes stadig med reguleringssagen ved Grønholt Å. De meget berørte lodsejere vil ikke være med til at betale til reguleringsprojektet, så derfor arbejder kommunen på at få mere gang i vedligeholdelsen af vandløbet.
2.    Oversvømmelserne i Kokkedal 14. aug 2010 – for anden gang i løbet af 3 år – har medført, at der forsøges udarbejdet et projekt, der skal hindre fremtidige oversvømmelser. Per Lykke Larsen – beboerrep. I Grundejerforeningen og BE i Å-lauget -  har brugt og bruger fortsat megen tid på at få gjort det nye projekt så godt som overhovedet muligt. Men der er ikke tilstrækkelig politisk vilje til at gennemført et  projekt fra Frederiksborg Amts tid. Dette projekt ville medføre at der skal graves ca 30 cm af Usserød Å på en 1800  m lang strækning, således, at vandet kan komme hurtigere væk fra de beboede områder i Kokkedal.
3.    Vi har fået en aftale med Forvaltningen  om, at vi får udleveret relevante  opmålingsdata fra vandløbene.
4.    Vi har kommunikeret med Kystdirektoratet om sandbanken ud for Nivåens udløb i Øresund. Det er tilsyneladende blot  en afgravning, men der er flere ubekendte faktorer, så indtil videre er denne opgave skrinlagt.
5.    Afgravningen af ca 60 m åbrink i Nivåen  12. jan. 2011 fyldte meget i de lokale medier. Området skal reetableres sommeren 2011.
6.    Vi foreslog dannelsen af et å-råd omfattende alle vandløb i kommunen, men dette vandt ikke gehør i kommunen, så derfor er der nu aftalt, at de 2 å-laug ( Donse og Nivåen ) mødes mindst en gang om året med Forvaltningen for at aftale tiltag i vandløbene og deres vedligeholdelse..
7.     Vandplanerne med høringssvarfrist 6. apr 2011 omtalt. Lodsejerne blev kraftigt opfordret til at sende høringssvar, hvis afvandingen/ dræningen af deres arealer vil blive berørt af vandplanerne.
8.    Politikerne i udvalgene blev opfordret til at sørge for, at der ikke bruges så mange penge til konsulenter, men i stedet bruge dem til vedligeholdelsesarbejder i og omkring vandløbene.
9.    Tak til medlemmerne for opbakningen til vores arbejde og til BE for godt samarbejde.

Bemærkninger fra forsamlingen:
Medlemmer kommer med fx lokale problemer, som de gerne vil dele, hvorefter det besluttes at medlemmer altid har mulighed for at rette direkte henvendelse til bestyrelsen via mail til bestyrelsesformanden, Søren Hansen. Bestyrelsesformanden pointerer, at foreningen gerne påpeger problemer på medlemmernes vegne til forvaltningen og forvaltningen er da gerne lydhøre.

Beretningen er godkendt, angivet ved klapsalver.

4.    Poul Jespersen har ikke været præsenteret originale bilag.  Regnskabet er dog underskrevet.

5.    Vedtægtsændring: Bestyrelsens forslag til at pkt 5 overskrift ændres til "Behandling af indkomne forslag". Vedtægtsændring vedtaget ved afstemning.

6.    Budgettet 2011, dateret 12. marts 2011 præsenteret og godkendt
Uændret kontingent for 2012  vedtaget ved afstemning

7.    Bestyrelsen er genvalgt.
To nye suppleanter valgt: 1. suppleant Carsten Sevel Jensen og 2. suppleant Erik Nielsen

8.    Revisor genvalgt og suppleant revisor genvalgt.

9.    Intet under eventuelt